Total verb forms: 155
Imperatives and participles
Partizip Imümmelnd
Partizip Imummelnd
Partizip Igemümmelt
Partizip Igemummelt
Partizip IIgemümmelt
Imperativ (Du)mümm(e)le
Imperativ (Du)mumm(e)le
Imperativ (Du)mümmeln
Imperativ (Du)mummeln
Imperativ (Du)mümmelt
Imperativ (Du)mummelt
Typeichduer/sie/eswirihrsie
Präsens Indikativmumm(e)lemummelstmümmeltmümmelnmümmeltmümmeln
Präteritum Indikativmummeltemummeltestmummeltemummeltenmümmeltetmummelten
Futur I Indikativwerde mümmelnwirst mümmelnwird mümmelnwerden mümmelnwerdet mümmelnwerden mümmeln
Futur I Konjunktiv IIwürde mümmelnwürdest mümmelnwürde mümmelnwürden mümmelnwürdet mümmelnwürden mummeln
Präsens Konjunktiv Imümm(e)lemümmelstmümm(e)lemümmelnmümmeltmummeln
Präteritum Konjunktiv IImümmeltemümmeltestmümmeltemümmeltenmümmeltetmummelten
Perfekt Indikativhabe gemummelthast gemummelthat gemummelthaben gemummelthabt gemümmelthaben gemummelt
Plusquamperfekt Indikativhatte gemummelthattest gemümmelthatte gemümmelthatten gemümmelthattet gemummelthatten gemummelt
Futur II Indikativwerde gemummelt habenwirst gemummelt habenwird gemummelt habenwerden gemümmelt habenwerdet gemümmelt habenwerden gemümmelt haben
Futur II Konjunktiv IIwürde gemummelt habenwürdest gemummelt habenwürde gemummelt habenwürden gemummelt habenwürdet gemummelt habenwürden gemummelt haben
Perfekt Konjunktiv Ihabe gemümmelthabest gemummelthabe gemummelthaben gemümmelthabet gemümmelthaben gemummelt
Plusquamperfekt Konjunktiv IIhätte gemümmelthättest gemümmelthätte gemümmelthätten gemümmelthättet gemummelthätten gemummelt

Verbs similar to mummeln

Conjugated verbs before and after mummeln

« mummeln »